توضیحات آگهی

آرایش دائم و ریموو تتو در یک جلسه توسط پیگمنتر خانم فائزه ربیع در سالن نگارین

آرتیست آکادمی اروپایی S

آرتیست آکادمی iwi

آکادمی لیلی امدادی

مدرس فنی وحرفه ای