تشخیص رنگ و فنی خودرو میثم

توضیحات آگهی

بازدید فنی خودرو

بازدید شماره شاسی ، بازدید چپی بودن ، بازدید شاسی ها ، بازدید رنگ شدگی ، برش خوردگی ، تعویضی ، دو تکه بودن اتاق  و قطعات

شاهین شهر ، صیاد شیرازی ، بین فرعی 3 و 4 ، تشخیص رنگ میثم